Aktuality

Novinky od ledna 2012

1. Do zálohy na sociální pojištění se nám nově započítávají všechny platby od 1.-20. dne následujícího měsíce - můžeme si  zvýšit nemocenské pojištění a tím např. nemocenskou či mateřskou.

2. Zvýšily se cestovní náhrady za auto a stravné při pracovních cestách.

3. Kdo má za rok 2011 zisk vyšší než 2.413.152 Kč, z částky nad se již neplatí sociální pojištění.

4. Vyšší sankce za tzv. švarcsystém, zaměstnavatel zaplatí až 10 mil. Kč, min. 250 tis. Kč, fyzická osoba až 100 tis. Kč .

5. U dohod o pracovní činnosti se nemusí platit sociální ani nemocenské pojištění, pokud nepřesáhnou částku 2.500 Kč měsíčně.

6. Daňová sleva na poplatníka se zvýšila na 24.840 Kč ročně, sleva na dítě se zvyčuje na 13.404 Kč ročně.

7. Vedle hlavního zaměstnání je možné mít za rok 2012 zisk až 60.328 bez sociálního pojištění.

8. Z DPP nad 10 tis. Kč měsíčně se odvádí sociální a zdravotní pojištění, počet hodin se zvýšil na 300 ročně.

9. Od ledna se zvyšuje minimální ¨nemocenské pojištění na 115 Kč měsíčně.

10. Od platby za leden je minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ zvýšena na 1697 Kč.

11. Od ledna 2012 může na přijatém daňovém dokladu chybět DIČ i údaje pro výpočet DPH, toto můžeme prokázat i jiným způsobem a národk na DPH uplatníme.

12. Snížená sazba DPH je od ledna 2012 14%, základní sazba zůstává , v roce 2013 se mají sazby sjednotit na 17,5 %

 

Náklady spojené s pracovními cestami podnikajících FO

Při tuzemské pracovní cestě si podnikající fyzické osoby mohou daňově uplatnit stravné při splnění následujících podmínek:

- pracovní cesta v kalendářním dni trvá déle než 12 hodin

- uplatněná částka není vyšší než horní hranice stravného stanoveného zákoníkem práce pro zaměstnance ve státní správě.

Pro rok 2010 je stravné při tuzemských pracovních cestách stanoveno vyhláškou MPSV č. 462/2009 Sb., které stanoví pro zaměstnance ve státní správě následující výši stravného:

- déle než 12 hodin, nejdéle 18 hodin .... 93 - 112 Kč ( podnikatel může tedy uplatnit 112 Kč)

- déle než 18 hodin ... 146 - 174 Kč ( podnikatel může uplatnit 174 Kč).

Při tuzemské i zahraniční cestě může vzniknou podnikateli celá řada souvisejících výdajů, např. parkovné, dálniční známka, poplatky za úschovu zavazadel apod. Tyto výdaje lze daňově uplatnit v prokázané výši.

Kurzy používané podnikateli při přepočtu zahraniční měny na českou měnu

Lze použít - vybrat z těchto možností:

- Jednotný kurz, který je vyhlašován ve Finančním zpravodaji vždy po skončení zdaňovacího období

- Pevný kurz stanovený vnitřním předpisem, podle par. 24 odst. 7 Zákona o účetnictví

- Kurz ČNB k datu realizace příslušného výdaje

Cestovní náhrady

Pro rok 2010:

5-12 hodin … 61

12 – 18 hodin … 93

Více než 18 hodin … 146

Pokud se zaměstnanec v důsledku pracovní cesty trvající méně než 5 hodin nemůže stravovat obvyklým způsobem, lze poskytnout stravné až do výše 73 Kč.

Mimořádné odpisy

Výjimečná možnost v rámci protikrizového opatření, proto má jejich aplikace omezenou platnost.

Lze uplatnit pouze u odpisové skupiny  1. a 2. ( týká se např. automobilů).

-          Majetek pořízený od 1.1.2009 do 30.6.2010
-          Poplatník musí být prvním vlastníkem tohoto majetku

Majetek zařazený v 1. skupině se odepisuje rovnoměrně 12 měsíců

Majetek zahrnutý ve 2. skupině se odepisuje bez přerušení  24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců lze provést rovnoměrně odpisy až do výše 60% vstupní ceny a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců rovnoměrně do výše zbylých 40% vstupní ceny.

Vyřazení pohledávek

Žádný předpis neukládá poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, povinnost, aby pohledávky vyřazoval ze svého majetku, proto i pohledávky promlčené by měly nadále zůstat v daňové evidenci. V současné době je obecně zastáván názor, že jelikož pohledávky jsou součástí obchodního majetku, může se poplatník rozhodnout, že určitou pohledávku vyřadí ze svého majetku. V daném případě však nastane situace, že výdaje, které na danou pohledávku vynaložil, nebudou daňově uznatelné a proto musí tyto výdaje dodanit tím způsobem, že ve zdaňovacím období, kdy k vyřazení pohledávky dojde, zvýší základ daně o příslušnou část výdajů připadajících na vytvoření dané pohledávky.

Obchodní majetek u fyzických osob

Co tvoří majetek u fyzické osoby a které výdaje v souvislosti s ním jsou daňově uznatelné?

Obchodní majetek tvoří zejména hmotný majetek, zásoby, pohledávky, závazky a finanční majetek.

Význam vložení majetku poplatníka do obchodního majetku sloužícího k podnikání, vyplývá z ustanovení par. 25 odst. 1 písm. u) Zákona o dani z příjmů, kde se uvádí: … za daňové výdaje se nepovažují výdaje na osobní spotřebu poplatníka, včetně výdajů vynaložených na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnost, který poplatník uvedený v par. 2, což jsou poplatníci daně z příjmů fyzických osob, nezařadí do obchodního majetku podle par. 4 odst. 4.

To znamená, že výdaje vynaložené na opravy a údržbu, jakož i technické zhodnocení a pochopitelně také daňové odpisy, nelze v případě majetku, který není součástí obchodního majetku podnikatele, uplatnit do daňově uznatelných výdajů, přestože byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení příjmů byť zdanitelných.

Daňovou evidenci neupravuje žádný právní předpis, musíme se tedy řídit nutností zajistit správné zjištění základu daně z příjmů. Je nutné tedy pečlivě vést údaje o:

-          Příjmech a výdajích, v členěním potřebném pro zjištění základu daně
-          Majetku a závazcích

Záleží tedy na každém poplatníkovi, jakou formu vedení si zvolí.